Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


INTÉZMÉNYI ADATOK

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézménye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mottó:
 
 
                                           „Az iskola dolga,
                       hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
                       hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
                       hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére,
 
                                           és az alkotás izgalmára,
                        hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
                        és hogy segítsen megtalálni, azt, amit szeretünk csinálni.”
 
 
                                                                              (Szent-Györgyi Albert)
I n t é z m é n y i  a d a t ok
 
 
Az intézmény neve:               Gárdonyi Géza Általános Iskola
Székhelye:                              3133 Magyargéc, Rákóczi út 66.
Az intézmény telephelye       Gárdonyi Géza Általános IskolaTagiskolája
és tagintézménye:                  3131 Sóshartyán, Petőfi út 39-43.
Az intézmény alapítója:        HATÁLYOS ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT
Az intézmény fenntartója:  Klebersberg Intézményfenntaró Központ 1055 Budapest    Szalay utca10-14
és felügyeleti szerve:              Klebersberg Intézményfenntaró Központ 1055 Budapest
Az intézmény jogállása:        KLIK Önálló jogi személyISÉGŰ SZERVEZETI EGYSÉGE
Gazdálkodása:                       HATÁLYOS ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT
Az intézmény típusa:            Általános iskola 1-8. évfolyammal, évfolyamonként egy-egy tanulócsoporttal, községi integrált könyvtárral
Az intézménybe felvehető     HATÁLYOS ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT
Alaptevékenység:                  HATÁLYOS ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT
 
 
Az intézmények alapfeladatként ellátják a következő speciális feladatokat:
a)      A nevelési-oktatási intézmény nemzeti – etnikai kisebbségi feladatokat is ellát, kizárólag magyar nyelven szervezett roma kisebbségi oktatással
b)      Alapfokú művészetoktatási kiegészítő tevékenység (előképző és alapfokú hangszeres zeneoktatás, néptánc)
c)      Integrációs felkészítés és képesség-kibontakoztató, felzárkóztató foglalkozás
d)     Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő gyermekek integrált oktatása-nevelése
e)      Szabad férőhely kapacitás esetén fogadja a fenntartó illetékességi területén kívüli településről érkező bejáró tanulókat
Alapító okirat száma:            AKTUÁLIS
 
 
 
 
 
 
Magyargéc
Iskolánk Magyargéc községben található. Mint önálló intézmény az 1991/92-es tanévben kezdte meg működését, mivel addig a Nógrádmegyerben található általános iskola tagiskolája volt. Intézményünk 2001-ig egy-hat évfolyamos iskolaként működött, de a 2001/2002-es tanévtől kezdődően nyolc évfolyamossá nyilvánított Magyargéc Község Önkormányzat képviselő-testülete.
Tanulólétszámunk az elmúlt években megnövekedett, más településről is vannak bejáró tanulók.
2007. szeptember 1-től Magyargéc és Sóshartyán Községek Önkormányzatai társulási megállapodás keretében közösen tartják fenn a két iskolát. A 2007-2008-as tanévtől tagintézményünk a Sóshartyánban lévő általános iskola.
Magyargéc és Sóshartyán a 311/2007. (XI.17.) kormányrendelet (a kedvezményezett kistérségek besorolásáról) alapján leghátrányosabb helyzetű településnek számítanak.
Településünk infrastrukturálisan fejlett, de a munkalehetőség szempontjából hátrányos helyzetű településnek számít.
 
Családi háttér, a tanuló közösség jellemzői
Intézményünk beiskolázási körzete Magyargéc község Kisgéc településrésszel. Községünkben magas a munkanélküliek száma, ezen belül is az olyan családoké, ahol mindkét szülő munkanélküli. A szülők foglalkozása széles skálán mozog. Dolgoznak iparban, mezőgazdaságban, vállalkozói szférában.
A tanulócsoportok összetétele a családi háttér, a képességek szintje, a tanulási attitűd vonatkozásában is heterogén. A Szakértői Bizottság véleménye alapján a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásban részesülnek.
 Iskolánkban 2003/2004-es tanévtől, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés pedagógiai rendszerével haladunk.
 
A humánerőforrás jellemzői
Nevelőtestületünk egyik legfontosabb feladata, hogy minden segítséget megadjon a tanulók egyéni képességeinek, tehetségének, személyisége fejlesztésének kibontakoztatásához.
Kollektívánk innovatív, az új iránt nyitott, fogékony. A követelményeknek való megfelelés érdekében különböző szakmai továbbképzéseken veszünk részt. Gyarapítjuk tantárgyi, módszertani, informatikai ismereteinket.
 
A tárgyi eszközrendszer alakulása
 Intézményünk épülete korszerű, felújított. Tárgyi feltételrendszerünk összességében jónak mondható.
Az informatika oktatásához szükséges géppark és az idegen nyelv tanításához szükséges nyelvi labor felszereltsége iskolánkban kiemelkedőnek mondható.
Az intézmény rendelkezik az oktatáshoz szükséges szemléltető eszközökkel, sportszerekkel..
 
Nevelő-oktató munka jellemzői
Iskoláink tanulólétszáma évek óta stabil, emelkedő tendenciát mutat. A beiratkozott tanítványaink 95-97 %-a intézményeinkben fejezi be általános iskolai tanulmányait.
Pedagógiai eszköztárunkban a kor kihívásának megfelelően az elfogadás, a tolerancia, a pozitív megerősítés, dicséret, elismerés dominál.  
Intézményünkben folyó integrált neveléssel lehetőséget adunk a hagyományos oktatási-nevelési keretek áttörésére, a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatására és hátránykompenzálásra.
Az egyik legnehezebb pedagógia feladat a tanulók egyéni adottságaira épülő, képességfejlesztés gyakorlatban történő megvalósítása. Felzárkóztató munkánkat fejlesztőpedagógus segítségével folytatjuk már az első osztályban diagnosztizált mérések alapján. A sajátos nevelési igényű tanulóinkkal gyógypedagógus is foglakozik a törvény által előírt időkeret alapján.
A tehetséggondozási rendszer kínálata az utóbbi években egyre bővül. A helyi versenyeket egyre több megyei és levelezős tanulmányi versenyekkel egészíthetjük ki.
Ezeken, a versenyeken tanítványaink (mind tanulmányi, mind egyéb jellegű versenyeken) jó teljesítményt nyújtanak.
Intézményeinkben nagy gondot fordítunk a hagyományápolásra, a szabadidős tevékenységek sokszínűségére, törekszünk arra, hogy ezek a programok erősítsék iskolai közösségünket, céljainkat családias légkörben, gyermekközpontú neveléssel érjük el.
Nemzeti-etnikai nevelés – cigány kisebbségi népismeret tanítása – megvalósítása intézményeinkben
A kisebbségi népismeret oktatását tantárgyakba integráltan tesszük. A kisebbséghez nem tartozó tanulók is megismerik a roma kisebbség történelmét, kultúráját, szokásait, így az együttnevelés, elfogadás elvei e tekintetben sem sérülnek.
 
Sóshartyán
 
Tagiskolánk Sóshartyán községben található. A lakosságnak több mint fele a cigány etnikai kisebbséghez tartozik.
2007. szeptember 1-től Magyargéc és Sóshartyán Községek Önkormányzatai társulási megállapodás keretében közösen tartják fenn a két iskolát. A 2007-2008-as tanévtől tagintézménye vagyunk a Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskolának.
Tagiskolánk beiskolázási körzete Sóshartyán község
 
Családi háttér, a tanuló közösség jellemzői
 Településünkön a szülők nyitottak az intézményünk felé, az együttműködés általánosságban jónak mondható. A kapcsolattartásban az iskola a kezdeményezőbb, felhasználva a családpedagógia hagyományos és új eszközrendszerét.  A gyerekek szeretnek iskolába járni, kötődnek nevelőikhez, társaikhoz.
A beiskolázási körzetben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól eltér. Egy részük alacsony iskolai végzettségű, ez a roma nemzetiségűeknél fokozottan jelentkezik, hiszen közöttük sokan még a nyolc osztályt sem végezték el, sőt előfordul az analfabétizmus is.
Iskoláinknak ezért a nevelő-oktató munka során ehhez a helyzethez kell igazodnia: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, a tehetséggondozást is.
 
A humánerőforrás jellemzői
Pedagógusaink igyekeznek mindazt a tudást, kompetenciát elsajátítani, amely a különböző adottságú, képességű gyermekek neveléséhez szükséges. Célunk az egyéni fejlesztéssel, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyensúlyban tartása. Intézményünk pedagógusai munkájukban jellemzően elhivatottak.
 
A tárgyi eszközrendszer alakulása
Az iskola épületét az önkormányzat az utóbbi években részlegesen felújította. Ez a felújítás azonban a tető cseréjét és a világítás korszerűsítését jelentette, valamint a tornatermi öltözők is kialakításra kerültek. Tantermeink berendezése korszerű, gyermekbarát, többsége IKT eszközökkel felszerelt.
 
Nevelő-oktató munka jellemzői
Iskolánknak fokozott szerepet kell vállalnia a tanulók oktatásán kívül a nevelésben is: a helyes értékrend, viselkedési formák, kulturált környezet iránti igény kialakításában is.
Tanulóink között sok a halmozottan hátrányos helyzetű. Tagiskolánkban a 2004/2005-ös tanévtől a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés pedagógiai rendszerével haladunk
Kiemelt figyelmet fordítunk a kompetenciafejlesztésre, a kulturális eszköztudás (szövegértés, matematikai műveletvégzés, kommunikáció) biztos elsajátítatására, folyamatos mérésére.
A sajátos nevelési igényű tanulóinkkal gyógypedagógus is foglakozik a törvény által előírt időkeret alapján. Nemzeti-etnikai nevelés – cigány kisebbségi népismeret tanítása – megvalósítása intézményeinkben
A kisebbségi népismeret oktatását tantárgyakba integráltan tesszük. Tagiskolánkban heti három etnikai órával valósítjuk meg 1-8. osztályban a kisebbségi népismeret tanítását.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Blood problems - If you be be sure more

(AFeameFapGet, 2018.10.11 23:03)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-pour-homme-femme/

Blood squeezing: What is ordinary

(AFeameFapGet, 2018.09.27 14:16)

Torsion bras de quelqu'un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-bonne-qualite/