Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Témahét 2013

2013.04.16

 

 „Nemzeti kincseink:

 A palotástól a kokárdáig”
TÉMAHÉT
2013. március 8-14.
 
                                                                          

temahet-1.jpg

     
                                                        Készítette:
                                                                        Mulicza Zsuzsanna
 
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezésre kerül a témahét, amelynek keretén belül tanulóink egy témakört az iskolai tanórák keretében, valamint azon kívül dolgoznak fel változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével. Ebben a tanévben is egy héten keresztül dolgoznak fel tanulóink egy adott témát az 1-8. évfolyamon, a bevont célcsoport pedig napközis csoport. A témahetet a begyűjtött anyagok, elkészült munkák kiállítása (rajzok, kokárdák, zászlók) zárja.
A témahét címe: „Nemzeti kincseink: A palotástól a kokárdáig”
A témahét ideje: 2013. március 8-14.
A témahét célcsoportja: Napközis csoport (1. – 2. – 3. ) osztály
A megvalósítás helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézménye
A témahét céljai:
*                 Ismeretszerzés, tanulás: híres történelmi és irodalmi személyek megismerése
*                 A palotás tánc megismerése
*                 Mozgáskultúra, ritmusérzék fejlesztése tánctanulással
*                  A tanulók tudják saját szavaikkal elmondani, a kokárda és a magyar zászló eredetét
*                  A tanulók megismerjék és el tudják mondani, hogy milyen öltözéket viseltek akkoriban az emberek
*                  Életkoruknak megfelelően tudjanak térben és időben tájékozódni
*                  Életkoruknak megfelelően ismerjék meg a reformkori társadalmi helyzetet, életmódot, életviszonyokat
*                  Ismerjék meg a reformkori művelődés és kultúra legnagyobb alkotásait, amelyeket a mai kor is őriz (MTA épülete, Lánchíd, stb.)
*                  Ismerjék meg a korszak költőinek nevesebb verseit
*                  Ismerjék meg a korszak híresebb népdalait, énekeit
*                  Emlékezet, történelmi fantázia fejlesztése
*                  Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés
*                  Állampolgárságra, demokráciára nevelés
*                  Nemzeti szimbólumaink megismerése és megbecsülése
*                  A közösségi érzés fejlesztése
 
 
A feladatok elvégzése által fejlődjön:
*                  Kommunikációs készség szóban és írásban
*                                            Szociális készségek (empátia, türelem, tolerancia)
*                                            Együttműködő készség
*                                            Térészlelés, időérzékelés, lényeglátás
*                                            Figyelemkoncentráció
*                                            Megfigyelő készség
*                                            Kreativitás
*                                            Identitástudat
*                                            Ritmusérzék, mozgáskultúra
A témahét értékelése:
Az értékelés célja:
*                 A tanulók önmagukhoz képest történő fejlődésének értékelése
*                  Visszacsatolások a feladathelyzetben történő együttműködésről, a másik segítéséről, az átélt élményekről
 

Ki értékel?
Mit értékel?
Mikor értékel?
Hogyan értékel?
TANULÓ
A téma iránti fogékonyságát, ismeretszerzés hatékonyságát, az élményszerűséget, önmagát, és társait.
A témahét végén.
Véleményalkotás írásban, rajzban megbe-szélt jelrendszer segítségével.
CSOPORT
A csoport teljesítményét, mun-kájának hatékonyságát, a fela-datmegosztást együttműködést.
A csoportfeladatok végén.
Beszélgetés, szóbeli
SZÜLŐ
A saját, illetve a gyermeki élmény alapján
A témahét végén.
Szóbeli visszajelzések alapján
PEADGÓGUS
A gyermekek motiváltsága, téma iránti érdeklődése. A téma elsajátításának mértéke Élményszerűség, elkészült produktumok.
A feladatok és a témahét zárásakor.
Szöveges értékelés
 

 
Munkaformák, módszerek:
*      cselekedtetés, megfigyelés, beszélgetés, beszéltetés, tanári kérdés, tanári közlés magyarázat, ellenőrzés, értékelés
*      frontális, páros, egyéni és csoportmunka
*      differenciálás
*      kooperatív technikák alkalmazása
A megvalósulás feltételei:
1.      Személyi feltételek:
 
*   tagintézmény-vezető
*   pedagógusok
*                napközis nevelő
*                tanulók
*                szülők
*                külső együttműködő partnerek
2.      Tárgyi feltételek:
 
Anyag- és eszközszükséglet:
*   karton
*                műszaki rajzlap
*                színes papír
*                olló
*                ragasztó
*                rajzlap
*                A/4-es lap
*                csomagolópapír
*                krepp papír
*                hurkapálcika
*                rajzeszközök (ceruza, zsírkréta, filctoll, pasztell, tempera, vízfesték)
*                fonal és anyagdarabok
*                színes gyurma
*                számítógép
*                laptop
*                hangfal
*                projektor
*                sablonok
*                zenék, dalok
*                zene- és táncrészletek
*                fényképezőgép
*                fényképek
*                ppt
*                versek, versrészletek
A témahét lebonyolításának menete:
ELŐKÉSZÍTÉS:
Tevékenységek, programok összegyűjtése. Felelősök, eszközszükséglet felmérése, plakátok készítése, anyaggyűjtés. Kapcsolatfelvétel. A szülők, tanulók tájékoztatása Felelős:Intézményvezető, szakmai vezető, (bevont) pedagógus. Határidő: 2013. február 28.
MEGVALÓSÍTÁS:

PÉNTEK
 
(március 8.)
 
HÉTFŐ
 
(március 11. )
KEDD
 
(március 12.)
SZERDA
 
(március 13.)
CSÜTÖRTÖK
 
(március 14.)
Témahét megnyitó
1.-8. o.
MINDENKI
Palotás – tánctörténet –ppt napközi
Palotás –tánctanulás
Napközi
 
Játékos történelem óra
Napközi
 
 
Versmondó-verseny
1.-8. o.
 
 
Dal éneklőverseny
1- 8. o.
 
Témahét záró kiállítás megnyitó ünnepség
1-8. o.
MINDENKI
 
Szakmai vezető, Programfelelős
Szülői munkaközösség
Az iskola pedagógusai
 
 
Tagintézmény vezető
Szakmai vezető, Programfelelős
Szülő munkaközösség
 
Tagintézmény vezető
Szakmai vezető,
Az iskola peda-gógusai
Szülői munkaközösség
 
Tagintézmény vezető
Szakmai vezető,
Az iskola peda-gógusai
Szülői munkaközösség
 
Tagintézmény vezető
Szakmai vezető,
Az iskola pedagógusai
Szülői munkaközösség
 

 
 
ÉRTÉKELÉS:
Tapasztalatok megbeszélése, következtetések levonása. Tanulói, szülői vélemények,
visszajelzések kiértékelése. Határidő: 2013. március 25.
Tervezett produktumok:
*   Kokárdák különböző technikákkal
*   Zászlók
*   Korabeli ruhatervek
*   Huszárok
*   Korabeli életképek, fali képek

Tantárgy
Feldolgozható téma
Pedagógiai célok
Természettudományos tárgyak:
Környezetismeret
Természetismeret
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
A környezet átalakulása, Magyarország természeti változása a reformkori vívmányok következtében.
A közlekedés fejlődése, Magyarország közlekedési térképének kialakulása. A folyók szabályozása, és ezek hatása az ország életére. Széchenyi utazásai külföldön
Kémia a reformkorban: kékfestés, gyufa.
Híres fizikusok és találmányaik a reformkorban.
Környezettudatos magatartás, természet szeretete, tisztelete, egészség és környezet összefüggései.
Ok-okozati összefüggések felismerése. Térbeli tájékozódás képessége, információ- és adatgyűjtés
Szövegértés, szövegalkotás
Magyar nyelv és irodalom
A reformkor kiemelkedő költői és műveik (versek, regények). Szólások, közmondások gyűjtése. Nyelvújítás szerepe, jelentősége. Kazinczy Ferenc munkássága
Helyesírási gyakorlatok, tulajdonnevek helyesírása (kiemelkedő személyek, folyók, tavak, folyó menti városok) 
Kultúra változásának megismerése. Kommunikációs készség, beszédkészség szöveg-értés, szövegfeldolgozás, szövegalkotás fejlesztése.
Történelem
A reformkor időbeni elhelyezése, eseményei, főbb személyiségei, élet a reformkori Magyarországon.
Ok-okozati összefüggések felismerése, fenntarthatóságra nevelés. Időérzék, térérzék fejlesztés. Identitás tudat, nemzettudat fejlesztése.
Ének
Reformkori dalok, toborzók, verbunkosok, bordalok, népies műdalok.
Vidámság, öröm. Zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése. Éneklési készség fejlesztése. Ritmusérzék, a tempó- és dinamikai érzék.
Angol
Lexikális tudásanyag bővítése: öltözködés, étkezés a reformkori tradíciók témakörben.  
Szaknyelv ismerete, szókincsbővítés.
Technika
Nemzeti jelképeink: Zászló és kokárdakészítés.
Hagyományok ápolása, kézügyesség, szoc. komp. fejlesztése.
Testnevelés
Rendgyakorlatok, harci akadálypálya leküzdése.
Egészséges életmódra nevelés.
Rajz
Reformkori viselet, ruha tervezése
Szép meglátása, kifejezése rajzban.
Osztályfőnöki foglalkozás
Etnika
Filmvetítés: Hídember; Petőfi; 80 huszár A korszak megbeszélése
Hagyományok ápolása, szoc. komp. fejlesztése.
Informatika
Mozgókép és médiaismeret
Címer, zászló, kokárda történet
 Power point bemutató készítése
 
Kreativitás, számítógép használatfejlesztése
Matematika
A Lánchíd elkészítésének költség-kalkulációja; Mértékegységváltás;
Százalékszámítás
Számolási készség fejlesztése Összehasonlítás, megkülönböztetés képessége. Összefüggések felismerése.

K
A téma tanórán belüli feldolgozása:
Tanórán kívüli tevékenységek:
*                 Versmondó verseny
*                 Énekverseny
Napközis foglalkozás keretén belüli tevékenységek:
*                 Tánctörténet és tánctanulás
*                 Játékos kortörténeti bemutató
*                 Kreatív délután: kokárda-, és zászlókészítés, korabeli öltözék tervezése
*                 Kézműves foglalkozás: Huszár bábkészítés
*                 Daltanulás
 

temahet2.jpg

A projekt lebonyolítása, tevékenységek
A témahét során „Nemzeti kincseink: A palotástól a kokárdáig” címmel a reformkor témakörét dolgoztuk fel. A témára való ráhangolódást már a témahetet megelőző héten elkezdtük a gyerekekkel. A megnyitó ünnepségre készülve verseket tanultunk és megtanultuk a Süvegemen nemzetiszín rózsa című népdalt, amelynek segítségével a gyermekek betekintést nyertek a korszak hangulatába.
1.      nap célja, feladata: Megnyitó ünnepség- a témahét megnyitása, a téma felvezetése;
    A palotás tánc történetének megismerése, tánctanulás
Ideje: 2011. 03.08.(péntek)
A program a megnyitó ünnepséggel kezdődött délelőtt, ahol a napközis tanulók előadták kis műsorukat, a témavezető pedagógus kortörténeti power point bemutató segítségével ismertette a korszak főbb jellemzőit, jelentősebb kulturális és politikai vívmányait, valamint nemzeti jelképünk a kokárda rövid történetét, és kihirdette a témahét programjait.

 

temahet3.jpg

 

temahet4.jpg

 

temahet5.jpg

 
 
A délután a vidámság jegyében telt, ekkor a napközis gyermekek megismerhették a palotás tánc történetét, és elsajátíthatták az alaplépéseket.

temahet6.jpg

 

temahet7.jpg

 

temahet8.jpg

                       

temahet9.jpg

 

temahet10.jpg

 
 
2.      nap célja, feladatai: Ismerkedés a reformkorral, és nemzeti jelképeinkkel. Nemzeti
                                  jelképeink elkészítése, korabeli öltözék tervezése.
Ideje: 2011. 03.11.(hétfő)
Ezen a délutánon a napközis gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően megismer-kedtek a reformkorral, a reformkor nagy alakjaival, azok munkásságával, és nemzeti jelképeink: a kokárda és a nemzeti zászló történetével. Nagyon élvezték a power point bemutatót, amelyet a programfelelős pedagógus készített számukra. Nagy örömükre szolgált, hogy megismerkedhettek a korabeli viseletekkel is, amelyek napjainkban reneszánszukat élik. A legnagyobb boldogságot azonban az alkotás jelentette számukra, amikor is elkészítették a kokárdát, a zászlót és ruhát tervezhettek.
 

temahet11.jpg

 

temahet12.jpg

temahet13.jpg

 

temahet14.jpg

 

temahet15.jpg

 
 
 
3.      nap célja, feladatai: Versmondó verseny a reformkor költőinek műveiből
Ideje: 2013. 03.12. (kedd)
Ezen a napon iskolánk tanulói és természetesen a napközis gyermekek szavalóversenyen mérhették össze tudásukat. A téma a reformkor költőinek műveiből egy alkotás vagy alkotás- részlet előadása volt. A zsűri igazságosan értékelt, még különdíjat is kiosztott. Tanulóink egyre ügyesebbek, hiszen már nagyon figyelnek a szöveghűségre, a versek hangsúlyozásra. A legtöbb verset Petőfi Sándor műveiből hallhattunk, az alsó tagozatos, és felső tagozatos első helyezett is Petőfi Sándor versével nyert.

temahet19.jpg

 

temahet16.jpg

 

temahet17.jpg

 

temahet18.jpg

 

4.   nap célja, feladatai: Énekverseny a reformkor, a forradalom és szabadságharc                                        idején keletkezett népdalokból

 

 

Ideje: 2011. 03.13. (szerda)
Ezen a napon énektudásukról adhattak számot a vállalkozó szellemű diákok. Örömteli érzés volt hallani a magyar népdalokat tanulóink előadásában. Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig szép számban képviseltették magukat az osztályok. Volt, aki egyénileg vállalta a szereplést, és voltak, akik párban indultak, de akadt háromtagú formáció is a nevezők között. Tanulóink énektudásának fejlődését mi sem jelzi jobban, mit az, hogy figyeltek a dallamvezetésre, a ritmusra.
 

temahet20.jpg

 

temahet21.jpg

temahet22.jpg

 

 

 

5.         nap célja, feladatai: Projektzáró rendezvény;
                                            A témahét zárókiállításának megtekintése
         A témahét értékelése
        Kézműves foglalkozás
 
Ideje: 2013. 03. 14. (csütörtök)
Elérkezett a projektzáró rendezvény, amelyen több napos izgalom után megtudhattuk, hogy kik lettek a versmondó verseny, az énekverseny, valamint a témahét folyamán a rajzórák keretein belül zajló ruhatervező rajzverseny helyezettjei. Az első három helyezett és a különdíjasok iskolánk közönsége előtt vette át díját, és adta elő azt a művet, amellyel az adott helyezést elérte. Ezt követően minden osztály megtekintette a témahét folyamán elkészített munkákból összeállított kiállítást. Délután a napközis tanulók értékelték a témahetet, és egy utolsó jó kedvű kézműves délután keretében huszár bábot készítettek.

temahet25.jpg

 

temahet26.jpg

 

temahet27.jpg

 

temahet28.jpg

 

temahet29.jpg

 

temahet32.jpg

 

temahet33.jpg

 

 

 

 
 
 
A projekt értékelése
A „Nemzeti kincseink: A palotástól a kokárdáig” című témahét célja volt, hogy a napközis tanulók változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével megismerkedjenek nemzeti jelképeinkkel, és ezek segítségével megismerjék a reformkori életet, a reformkor kulturális vívmányait, és ezeken keresztül megértsék, hogy mit is ünnepelünk március 15-én.
A délutáni foglalkozások jó alkalmat biztosítottak arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek ennek a kornak legjelentősebb személyiségeivel, azok életművével, és napjainkig megőrzött életműveivel. Ezeken a foglalkozásokon kibontakoztathatták kreativitásukat, hiszen táncolhattak, zászlót, kokárdát és korabeli viseletet tervezhettek, verset mondhattak, és népdalokat énekelhettek.
Célul tűztem ki továbbá a szociális készségek, a térbeli tájékozódás, a helyzetfelismerő képesség, a lényeglátás fejlődését, melyek a különböző tevékenységek alkalmával meg is valósultak.
A projekt célcsoportja a napközis csoport volt, de a témahét során az iskola minden évfolyamát mozgósítottuk. Minden gyermek megtalálta az érdeklődésének, képességeinek megfelelő programokat.
Tapasztalataim:
*                 A gyerekek nyitottan, örömmel, motiváltan dolgoztak a foglalkozásokon.
*                 Viszonylag hatékonyan képesek voltak megosztani egymással a megszerzett informá-ciót, és fiatal koruk ellenére volt már előismeretük a témával kapcsolatban
*                 Esztétikus művek születtek: kokárdák különböző technikával, zászlók, ruhatervek
*      Fejlődött lényegkiemelő képességük
*      Használható ismereteket szereztek a reformkorral és nemzeti jelképeinkkel kapcsolatosan
*      Fejlődött az identitástudatuk.
A gyerekek beszámolói alapján egy jó hangulatú, élményekben gazdag témahéten vettek részt. A gyermekek a zárónapon leírták és lerajzolták véleményüket a témahéttel kapcsolatban. Ezekből idézek:
„ Minden tetszett, amit csak csináltunk!”
„ Nekem minden tetszett. Nagyon jól éreztem magam! És tetszett a díj, amit kaptam. És még tetszett a táblavetítés!”
„A kokárda tetszett nagyon, meg a rajzolás!”
„ A mai tetszett a legjobban. Amikor kihirdették, hogy ki győzött, amikor az ajándékot kaptam! Tetszett az ajándék!”
Az első osztályosok megbeszélt kódok, szimbólumok alapján rajzolták le azt, ami számukra a legjobban tetszett:
 

temahet35.jpg

 

temahet34.jpg

temahet36.jpg

 
A témahét tapasztalatait összegezve elmondhatom, hogy megvalósultak az előzetesen kitűzött célok, hiszen a választott témát több napon át, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során, változatos tanulásszervezési módokat alkalmazva, sokszínű programokat, tevékenység formákat kínálva dolgoztuk fel.
A kollégák és gyerekek tájékoztatását egyaránt megfelelőnek tartottam. A programok szervezése, lebonyolítása megfelelő, gördülékeny volt, kollégáim segítségének, rugalmasságának köszönhetően. Elmondható tehát, hogy egy újabb sikeres, tevékenységközpontú, tanulók és tanárok számára egyaránt hasznos, élményszerű projektet zártunk.
Itt láthatóak a díjazott ruha tervek:

temahet38.jpg

 

 

 

 

temahet37.jpg

 

temahet39.jpg

temahet42.jpg

 

temahet41.jpg

 

temahet40.jpg

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

The spiculated polycystic coagulative blanched.

(uceguzo, 2019.06.13 02:27)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Online <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> vpv.jrdg.soshartyansuli.eoldal.hu.qum.gn http://mewkid.net/buy-prednisone/

When tortured adjuvant foreplay hormone-resistant.

(aahaicu, 2019.06.04 15:21)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> agi.ddiu.soshartyansuli.eoldal.hu.icw.so http://mewkid.net/buy-prednisone/

Cervical concept ?-haemolytic orthopnoea else reservoir.

(cuyifepoxifka, 2019.06.04 13:40)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Without Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> omu.qjjh.soshartyansuli.eoldal.hu.kpa.cw http://mewkid.net/buy-prednisone/