Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Őszi projekt 2010

 

„ Nap csillan a lombon,
sárgul a levél,
dió héja zörren,
õszi szél zenél.”Õszi napok a Sóshartyáni iskolában

Az Õszi napok címû három napos projekt anyaga 3-4. osztályosok részére
Összeállították: Oláh Annamária, Mulicza Zsuzsanna, Szorcsikné Bódi Ida

A projekt címe: Õszi napok a Sóshartyáni Iskolában
A projekt ideje: 2010. november 9-11.
Helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézménye
Bevont tanulócsoport: 3-4. osztály
Idõtartam: 3 nap
A projekt célja:
az õszi évszak jellemzõinek megfigyelése, megtapasztalása
az õsz megjelenése az irodalomban, a képzõmûvészetben, a zenében
az évszak jeles napjai, a hozzájuk kötõdõ szokások megismerése
népi megfigyelésen alapuló jóslatok gyûjtése
szókincsfejlesztés szólások, közmondások gyûjtésével
az ismeretek rendszerezése, felhasználása
cselekedtetéssel, önálló tapasztalatszerzés által a már meglévõ ismeretek gazdagítása, új ismeretszerzés
a környezet értékei, szépsége iránti pozitív viszonyulás erõsítése
a minket körülvevõ természet (növények, állatok) megóvása
környezettudatos magatartás formálása
egészségnevelés
térbeli tájékozódás fejlesztése
együttmûködõ készség fejlesztése
kiállítás rendezése a projekt során készített alkotásokból

Fejlesztendõ kompetenciák:
kommunikációs készség
információkezelõ –képesség
elõadó képesség
szociális készségek (empátia, türelem, tolerancia)
együttmûködõ készség
tanulási képesség
lényegkiemelõ képesség
térészlelés, érzékelés
figyelem, koncentráció
megfigyelõ készség
emlékezet
kreativitás


Munkaformák, módszerek:
Cselekedtetés, megfigyelés, beszélgetés, beszéltetés, tanári kérdés, tanári közlés, magyarázat, ellenõrzés, értékelés
Frontális, páros, egyéni és csoportmunka
Differenciálás
Kooperatív technikák alkalmazása (szóforgó, papírforgó, ötletroham, ablakmódszer, beszámoló forgóban, kerekasztal, kettõs kör, igaz-hamis-módszer, T. T. M. tábla, villámkártyák stb.)
Önálló ismeretszerzés, szövegalkotás

A megvalósulás feltételei:
1. Személyi feltételek:

osztályfõnökök,
napközis nevelõk,
tanulók,
szülõk
2. Tárgyi feltételek:

Anyag és eszközszükséglet:
kartonpapírok
kartondobozok
mûszaki rajzlap
színes papírok
olló
ragasztó
rajzlap
A/4-es lap
különbözõ rajzeszközök (ceruza, zsírkréta, tempera, vízfesték)
damil,
fonal
gyûjtött képek
gyûjtött termések
krumpli
vízfesték
tempera
hurkapálca
cserép
számítógép
projektor
tábla
kések
facsaró
kancsó
sablonok
zenék
természet hangjai mp3
málnaszörp
szivárványos mesék, versek
olvasólapok
szövegértõ feladatlapok
Power Point program
jelmezek
fényképek
projektzáró mûsor forgatókönyve

1. nap célja, feladata: Az õsszel kapcsolatos elõzetes ismeretek összegyûjtése.
Ideje: 2010. november 9. (kedd)

Az elsõ nap reggelén harmadikosaimmal rövid beszélgetõ kört tartottunk, melynek alkalmával, mindenki elmondhatta, melyik is az õ kedvenc évszaka, s mi az, ami miatt az adott évszakot kedveli. Ezt követõen papírforgó segítségével összegyûjtöttük, hogy a gyerekek melyik évszakban született, majd összesítettük az eredményeket. Nagyon jó volt látni, ahogy a gyerekek még közelebb kerülnek egymáshoz, nevetgélnek, kommunikálnak egymással.
Pihenésképpen õszi képsorokat tartalmazó zenés filmeket néztünk meg, melyen a gyerekek megfigyelhették az õsz színeit, hangulatát, s kicsit rácsodálkozhattak a természet szépségére.
A rövid filmecskék megtekintése a téma iránti érdeklõdés felkeltése mellett lehetõséget adott továbbá arra is, hogy a már meglévõ ismereteket felelevenítsük, összegyûjtsük az õszi évszakkal kapcsolatosan tanult mondókákat, verseket, dalokat, s azokat bemutassák egymásnak. Ezután csoportokban, közösen dolgozták fel az új õszi témájú verseket.
A negyedik osztályosok az õszi versek gyûjtése, és az õsszel kapcsolatos ismeretek játékos felelevenítése mellett, õszi versek másolásával, olvasásával vezették be a projekt elsõ napját. A lemásolt rövid kis versikék, - melyeket színes papírokra ragasztva tettünk õszi hangulatúvá- a projekt zárásáig az osztály díszeként is szolgáltak. A szókincs aktivizálására, fejlesztésére asszociációs játékokat játszottunk a gyerekekkel. A játék során az õsz jellemzõit szinonimákkal kellett, hogy kifejezzék.
A délutáni programra a gyerekek már kora reggel óta izgatottan készültek. Ezen a délutánon „valódi „ rókavadászokká váltak,s a természetet járva játékosan ( papír rókákat gyûjtve) figyelhették meg a különbözõ fákat, bokrokat, s azok terméseit, leveleit, az õszi erdõ szépségeit, jellegzetességeit. Így spontán módon, egymástól, és a természettõl tanulva sajátítottak el ismereteket. A vadászatra a faluban található Templom-hegy adott lehetõséget, ahonnan a gyerekek rengeteg élménnyel, és számtalan kinccsel távoztak.2. nap célja, feladata: Szüreti témakör feldolgozása.
Ideje: 2010. november 10. (szerda)

A reggelt egy kedves történet részletének (Óz a csodák csodája) felolvasásával indítottuk a harmadik osztályban. A gyerekek szájtátva hallgatták, az észért Smaragdvárosba induló Madárijesztõ, és Dorka kalandos útjának minden részletét. A történet felolvasása után egy mókás PPT-t vetítettem a gyerekeknek, melyben sok kreatív, érdekes madárijesztõt láthattak.
A szüreti témakör bejárását a madárijesztõk világán keresztül vezettem be. Csoportmunkában különbözõ szürettel, madárijesztõvel kapcsolatos szövegeket dolgoztak fel a gyerekek, majd rajzban is megjelenítették az adott szöveg tartalmát.
Majd az õsszel kapcsolatos szólások, közmondások másolása, magyarázata kötötte le a gyerekek figyelmét.
Rajzórán meghallgattuk a Túl a szivárványon kezdetû dalt, majd vegyes technikával kis csoportokban változatos, színes madárijesztõ kompozíciókat vetettek papírra a gyerekek Sulyok István: Madárijesztõ címû versének illusztrálásaként.
A negyedikes gyerekek ezen a napon mind szóban, mind pedig írásban megfogalmazhatták gondolataikat. A tanító nénivel közösen összegyûjtött szavak, kifejezések segítségével fogalmazást írtak „Legkedvesebb évszakom” illetve „Az õsz „témakörökben. Nagy élményt jelentett a gyerekek számára, mikor saját maguk olvashatták fel, oszthatták meg társaikkal gondolataikat. Értékelték a saját, és társaik fogalmazását is. A kész munkák szintén kifüggesztésre kerültek a negyedik osztályosok termében. A kézmûves tevékenység, a kreativitás, a komponálás szintén helyet kapott a napi események sokasága között. A rajzórákon õszi gyümölcsök címmel változatos technikák alkalmazásával készítettek szebbnél szebb képeket.
A negyedikeseink ezután jeles napokhoz kapcsolódóan szólásokat, közmondásokat gyûjtöttek, elõkészítve ezzel a következõ nap témakörét.
A nap eseményei a szüret, és a madárijesztõk körül forogtak, így délután a gyermekkezek elkészíthették saját madárijesztõjüket. A gyerekek nagy izgalommal vetették bele magukat saját kis bábujuk megtervezésébe. Minden gyermek igyekezett a legeredetibb, legjellegzetesebb bábut tervezni, és jól kivitelezni. A bábuk elkészítése, a kreativitás kibontakoztatása mellett fontos feladata volt ennek a délutánnak az egymás iránti tolerancia, a mások segítése, az együttmunkálkodás megtapasztalása is.

3. nap célja, feladata: Népi játékok, õszi jeles napok.
Ideje: 2010. november 11. (csütörtök)

A projekt utolsó napját közös énekléssel, mozgással indítottuk, majd népi játékokat ismerhettek meg, ismertethettek meg egymással a gyerekek. Bár már harmadik osztályosok, mégis nagy lelkesedéssel járták a különbözõ körjátékokat, szívesen vettek részt a mozgásos tevékenységekben, szituációs játékokban. A kis mozgásos bemelegítés játék után versenyt rendeztünk, hogy melyik csapat gyûjti a legtöbb szót az õsz témakörben, majd ezután a szavak sokaságából mondatokat kellett alakítaniuk. A legnagyobb kihívást az õszi mese „írása” jelentette, melyet a csoportoknak közösen, együtt munkálkodva kellett elkészíteniük. A mesét testnevelés órán a vállalkozó kedvûek el is játszhatták. A technika órán csoportokban dolgoztak a gyerekek. Csak a téma (Az õsz) volt adott. Az, hogy mit, hogyan, és milyen eszközzel készítenek el fantáziájukra, ügyességükre volt bízva.
A negyedik osztályosok õszi jeles napokat dolgoztak fel. A Márton, Erzsébet, Katalin, András napi szokások, hiedelmek megismerése számos lehetõséget adott az együtt munkálkodásra, kreativitásra, mókázásra, önkifejezésre, és nem utolsósorban az ismeretek bõvítésére, a szókincs aktivizálására is.
A harmadik nap délutánján a gyerekeknek ügyes kezeikre, képzelõerejükre volt szükségük a
„ Csak kreatívan” elnevezésû délutánon.
Többféle tevékenységet is végezhettek, a saját érdeklõdésüknek megfelelõen.
Elõször krumplinyomdát készítettek. A tanító néni vezetésével, segítségével változatos formákat (levél, gomba, fa, süni) alakítottak ki a zöldségbõl, majd vízfestékbe mártva varázslatos õszi kompozíciókat készítettek.
Késõbb elõkerültek a kincsestárak, melyekbe a gyerekek a rókavadászaton gyûjtött terméseket tették. Kreativitásuk nem ismert hatásokat. Egymás után mutatták a különbözõ figurákat (állatokat, növényeket), melyeket aztán egy erdei terepasztalon rendeztünk el. A mohák, gallyak, bogyók segítségével igazi erdei mesevilágot valósítottunk meg. Legnagyobb örömünkre a szülõk is segítségünkre voltak ebben.


Az „Õszi napok a Sóshartyáni iskolában” elnevezésû projekt zárása

Projektzáró nap
Ideje: 2010. november 15. (hétfõ)

A gyerekek a projekt indulásának elsõ napjától lázasan készülõdtek erre a napra. A délutáni próbák sokasága sem szegte kedvüket, nem csökkentette lelkesedésüket.
A mûsort egy kis emlékeztetõvel indítottuk, melyben röviden beszámoltunk az elmúlt napok eseményeirõl, bemutattuk néhány szóban projektünket. Ez követõen az óvodások zenés-verses produkcióját tekinthették meg tanulóink, és meghívott vendégeink - a kedves szülõk és a CKÖ vezetõje.
Az óvodások után az elsõ és második osztályos gyerekek mûsora következett. Az elsõs apróságok egy mozgással kísért kis versikét, a másodikosok õszi verseket mondtak, majd közösen elénekelték a Lipem-lopom kezdetû dalt. A 3-4. osztályosok közös mûsort adtak, melyben Petõfi Sándor verse mellett helyet kaptak a madárijesztõrõl, fecskérõl szóló kedves gyermekversek, õszi mondókák is.
A mûsor zárásaként a gyerekek az Ettem szõlõt kezdetû népdalhoz begyakorolt táncos koreográfiáját tekinthette meg a közönség.
A mûsor után a gyerekek, és a vendégek is megnézhették a projekt során készített alkotásokból rendezett kiállítást. A kiállítóteremben a hangulatot mécsestartók, halk zene, és a projekt képeibõl összeállított rövid vetítés is fokozta. A gyerekek nem gyõzték mutogatni egymásnak és szüleiknek is alkotásaikat, de kíváncsiak voltak egymás munkájára is. A kiállított munkák között voltak kollázsok, festett csendéletek, tájképek, madárijesztõ-bábok, róka álarcok, halloween-t idézõ különféle technikával készített rajzok, fogalmazások, versek gyöngybetûkkel írt sorai.
A kiállítás során jó volt látni a gyerekek büszke, sugárzó arcát, mosolyát, ahogyan kis mûveiket mutogatták egymásnak, szüleiknek.

A projekt értékelése:

A tanulók végig aktívan tevékenykedtek, mindenki bekapcsolódott a csoport/osztály munkájába, a közös tevékenységekbe, beszélgetésekbe, illetve a rájuk bízott különbözõ feladatokat képességeikhez mérten a legjobban igyekeztek megoldani.
A gyerekek számára a visszajelzések alapján a legnagyobb élményt a rókavadászat jelentette, hiszen szeretnek a természetben lenni, kirándulni, saját felfedezéseket tenni. A kreativitást, kézügyességet igénylõ feladatok, délutánok is emlékezetes részét képezték számukra a projektnek.
A projekt sikerét legfõképpen a gyerekek, de a szülõk pozitív visszajelzései is igazolták. A projekt a tanulók képességeinek fejlõdését vizsgálva is sikeresnek mondható. A kooperatív csoportmunkák segítségével fejlõdtek szociális kompetenciáik, a tolerancia, az együttmûködõ készség, és az egymásra való odafigyelés tekintetében is.
A projekt megvalósította az elõzetesen kitûzött célokat, hiszen a gyerekek saját tapasztalataik által ismerhették meg jobban az õszi évszak szépségeit, az õszi ünnepeket, jeles napokat, s ez által számtalan új ismerettel gazdagodtak. E mellett fejlõdött szókincsük, olvasástechnikájuk, szövegértõ olvasásuk, javult lényegkiemelõ képességük, emlékezetük, s a túra során térbeli tájékozódásuk is fejlõdött.
Az összehangolt csapatmunka, a megfelelõ szervezés is hozzájárult, hogy egy sikeres projektet zárhattunk.